Giới thiệu các kiến thức tổng quát về thống kê trong thực nghiệm ghi đo bức xạ, các phân bố thống kê thông dụng; các chương trình tính toán hệ mô phỏng Monte Carlo; phân tích thực nghiêm hạt nhân; thống kê sai số trong ghi nhận bức xạ; các hiệu chỉnh cho phép đo hạt nhân.

Tài liệu clip buổi giảng dạy về tư duy đúng trong nghiên cứu khoa học của Giáo sư Phạm Duy Hiển.

COURSE INFO

In today’s world where English is the language of business, being able to communicate easily is crucial. We help non-native speakers be understood the first time. Your colleagues and friends need and want to hear what you have to say. Over 15 weeks, using video and audio, you’ll improve areas like:

 • Rate & volume
 • Mouth position
 • Word stress and sentence stress
 • Consonant and vowel sounds
 • Learn and listen
 • Listening skills and expression
 • Lots and lots more

Why our courses work

 • Based on your first language – you only work on the areas people from your language background find challenging.
 • Real examples – see real people making real mistakes
 • Online study – no appointments,
 • Book and video for learning, audios for practice
 • Phone or email us any time for support and advice
 • Developed by speech pathologists who have helped over 2,000 people with their English Pronunciation

Course policy

·        Commitment: 7-10 hours of study per week

·        Language: English and Vietnamese

·        How to pass: Pass all graded assignments to complete the course


Mục tiêu đào tạo:

A. Kiến thức

- Nhắc lại được những nguyên lý cơ bản của dạy-học ở thế kỷ 21. Nêu những điểm yếu thường gặp và cách khắc phục khi áp dụng các nguyên lý giảng dạy hiện đại vào e-learning.

- Liệt kê đủ các hoạt động của 1 hệ thống quản lý khóa học trực tuyến

- Phân tích và phát triển nội dung giảng dạy dựa trên sự phân tích ấy.

- Lựa chọn được loại thiết kế đa phương tiện phù hợp với mục tiêu bài giảng trên e learning.

- Xây dựng được kịch bản giảng dạy trực tuyến.

B. Kỹ năng

- Thiết kế được chương trình của 01 khóa học

- Xây dựng được khóa học trực tuyến dựa trên chương trình đào tạo có sẵn (hoặc vừa được thiết lập)

- Thực hiện các thao tác của giảng viên trên hệ thống Mooddle (upload bài giảng, bài tập, bài kiểm tra-ôn tập, biên tập-sửa đổi, tạo diễn đàn, ....)

- Xây dựng được kịch bản bài giảng 1-2 tiết có áp dụng những nguyên lý của học tập tích cực và sử dụng đa phương tiện thích hợp.

C. Nhận thức

- Nhận thức có hệ thống (đủ và đúng) về loại hình hoạt động E-learning trong dạy-học của thế kỷ 21 với tiêu chí không khuyến khích kỹ năng nhớ, khuyến khích kỹ năng giải quyết vấn đề, học nhóm, học tích cực và trọn đời.